Điều chỉnh nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Kính gửi Quý vị cổ đông
Ngày 21/08/2017, Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh đã gửi thu cho cổ đông và công bố dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết về việc xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản trên website của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh và hệ thống công bố của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Nay bằng Văn bản này, công ty chúng tôi xin được điều chỉnh nội dung dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị Quyết trên như sau: Bổ sung tỷ lệ biểu quyết thông qua của các cổ đông không phải là cổ đông lớn vào dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết (nội dung chi tiết theo văn bản đính kèm).
Vậy chúng tôi xin thông báo để Quý cổ đông được biết.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi quý vị cổ đông tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Chi tiết dowload tại đây.

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2017/NQ-TAG-HĐQT

Kính gửi Quý vị cổ đông
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2017/NQ-TAG-HĐQT ngày 20/8/2017.

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ - bà Đỗ Thị Ngọc Anh

Kính gửi Quý vị cổ đông
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh thông báo giao dịch của bà Đỗ Thị Ngọc Anh - Trưởng phòng Tài chính Kế toán .

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ

Kính gửi Quý vị cổ đông
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan như sau:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAG của CTCP Thế giới số Trần Anh

Kính gửi Quý vị cổ đông
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAG của CTCP Thế giới số Trần Anh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2017
3. Lý do và mục đích:
* Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)
- Nội dung xin ý kiến: Thông qua kế hoạch phát triển của công ty năm 2017 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung chi tiết sẽ được gửi trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi trực tiếp tới các cổ đông.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 8, tháng 9 năm 2017
- Địa điểm thực hiện: 1174 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Báo cáo quản trị công ty giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/6/2017

Kính gửi Quý vị cổ đông Báo cáo quản trị công ty giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/6/2017.

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2017/NQ-TAG-HĐQT

Kính gửi Quý vị cổ đông
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh gửi tới Quý vị nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2017/NQ-TAG-HĐQT ngày 26/7/2017

Công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 kết thúc vào ngày 30/6/2017

Kính gửi Quý vị cổ đông
Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 kết thúc vào ngày 30/6/2017 và Công văn giải trình nguyên nhân biến động kết quả kinh doanh.

Công bố báo cáo tài chính kỳ ba tháng từ 01/01/2017 dến 31/03/2017 đã kiểm toán

Kính gửi Quý vị cổ đông
Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh công bố báo cáo tài chính kỳ ba tháng kết thúc vào ngày 31/03/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.