Quan hệ cổ đông
Công bố báo cáo tài chính kỳ ba tháng từ 01/01/2017 dến 31/03/2017 đã kiểm toán
15:18 23/06/2017
Kính gửi Quý vị cổ đông
Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh công bố báo cáo tài chính kỳ ba tháng kết thúc vào ngày 31/03/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
Thay đổi Điều lệ công ty
13:50 05/06/2017
Kính gửi Quý vị cổ đông
Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh công bố thay đổi Điều lệ công ty theo nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2017.
Công bố Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
13:17 29/04/2017
Kính gửi các quý vị cổ đông!
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh công bố nội dung Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2017 Biên bản số: 02/2017/BB-TAG-ĐHĐCĐ và Nghị Quyết số: 02/2017/NQ-TAG-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh công bố bổ sung tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017
15:58 20/04/2017
Kính gửi các quý vị cổ đông!
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh công bố bổ sung tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017
(Cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra vào ngày 28.04.2017).
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh công bố nội dung Báo cáo tài chính cho năm chuyển đổi bắt đầu từ ngày 01/01/2017 tới hết ngày 31/03/2017
11:06 19/04/2017
Kính gửi các quý vị cổ đông!
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh công bố nội dung Báo cáo tài chính cho năm chuyển đổi bắt đầu từ ngày 01/01/2017 tới hết ngày 31/03/2017.
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh công bố Thông báo đính chính nội dung Nghị quyết số: 02/2017/NQ-TAG-HĐQT ngày 22/03/2017 của Hội đồng quản trị.
17:30 14/04/2017
Kính gửi các quý vị cổ đông!
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh công bố Thông báo đính chính nội dung Nghị quyết số: 02/2017/NQ-TAG-HĐQT ngày 22/03/2017 của Hội đồng quản trị.
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
13:47 13/04/2017
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh xin trân trọng thông báo tới Quý vị Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty:
Thời gian tổ chức: Vào 9h giờ, ngày 28 tháng 4 năm 2017.
Địa điểm tổ chức: Tầng 3 - Tòa nhà Viện Hàn Lâm khoa học và xã hội Việt Nam - Số 1, Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội.
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh công bố đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thu Dung ngày 11/04/2017, xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 15/04/2017
13:07 12/04/2017
Kính gửi các quý vị cổ đông!
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh công bố đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thu Dung ngày 11/04/2017, xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 15/04/2017.
Chi tiết theo File đính kèm.
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh công bố nội dung: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh - Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
13:05 12/04/2017
Kính gửi các quý vị cổ đông!
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh công bố nội dung: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh - Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
Chi tiết theo File đính kèm.
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh công bố nội dung Báo cáo thường niên năm 2016
16:56 05/04/2017
Kính gửi các quý vị cổ đông!
Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh công bố nội dung Báo cáo thường niên năm 2016